Double Mountain IRA (India Red Ale)

16 oz. Pint: $4.75